Thursday, November 11, 2010

向上刷,向下刷

向上刷 向下刷 不可放任胡亂刷 應防牙縫藏邋遢 早晨臨訓應該刷  你又刷 我又刷 天天記住唔邋遢 保持排牙常健康 早晨臨訓都應刷  向上刷 向下刷 不可放任胡亂刷 應防牙縫藏邋遢 早晨臨訓應該刷  你又刷 我又刷 天天記住唔邋遢 保持排牙常健康 早晨臨訓都應刷

No comments: